Služby

Projekční činnost​

Předprojektová příprava:

 • Obstarání vstupních údajů pro lokalizaci stavby
 • Objasnění rozsahu činnosti s objednatelem
 • Vypracování architektonických a objemových studií
 • Zabezpečení veškerých nutných průzkumů pro vypracování dokumentace (geologický, geodetický, radonový apod.)
 • Zajištění vyjádření všech správců inženýrských sítí
 • Odhad investičních nákladů
 

Projektová příprava:

 • Územní rozhodnutí
  – Vypracování dokumentace k územnímu řízení (DUR)
  – Projednání dokumentace k územnímu řízení s dotčenými orgány a organizacemi za účelem vydání územního rozhodnutí
  – Vypracování žádosti na zahájení územního řízení a zajištění územního rozhodnutí
 • Stavební povolení
  – Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení nebo stavební povolení (DSP)
  – Koordinace projektu Hlavním projektantem
  – Projednání projektu s dotčenými orgány a organizacemi za účelem vydání ohlášení nebo stavebního povolení
  – Vypracování žádosti o ohlášení stavby, stavební povolení, nebo jiný typ schválení (tzv. sdělení stavebního úřadu) a zajištění stavebního povolení
 • Prováděcí dokumentace
  – Dopracování projektu pro provádění stavby (DPS)
  – Vypracování stavebně-technických specifikací k DPS
  – Zapracování podmínek ze stavebního povolení do DPS
  – Koordinace projektu Hlavním projektantem
 • Tendrová dokumentace
  – Zpracování tendrová/zadávací dokumentace
  – Vypracování seznamu prací a dodávek
  – Vypracování podkladů pro výběrová řízení
  – Vyhodnocení výběrového řízení
 • Autorský dozor a technický dozor investora
  – Výkon občasného autorského dozoru (AD) dle doporučených standardů této činnosti a dle příslušné smlouvy
  – Výkon technického dozoru stavebníka (TDI) dle doporučených standardů této činnosti a dle příslušné smlouvy
 • Dokončení stavby a uvedení stavby do užívání
  – Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
  – Zabezpečení změn potřebných povolení
  – Zabezpečení předání stavby včetně zajištění kolaudačního souhlasu/rozhodnutí
  – Spolupráce při odstraňování vad a nedodělků po dokončení stavby